Eindrapport Commissie Regulering van Werk

De Commissie Regulering van Werk presenteerde op 23 januari haar eindrapport. Hier vindt u ook de begeleidende toespraak van de voorzitter van de Commissie bij aanbieding aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast een korte toelichtende video bij het eindrapport.

aanbieding eindrapport

In het rapport zet de Commissie uiteen dat werk essentieel is voor onze economische welvaart, ons sociale welbevinden en maatschappelijke samenhang. De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. Dit bedreigt volgens de Commissie het economisch verdienvermogen van Nederland, zorgt dat groepen werkenden structureel aangewezen zijn op onzeker en laag kwalitatief werk en bedreigt daarmee ook de maatschappelijke samenhang. De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan. Alleen op die manier worden de waarden van werk voor iedereen op de arbeidsmarkt veiliggesteld voor de toekomst.

De wereld van werk is volop in beweging door technologische, economische, demografische ontwikkelingen en veranderende voorkeuren van werkenden. Zeker de laatste decennia verandert het werk en de eisen die mensen daaraan stellen volop. Daarom is door het huidige kabinet in november 2018 de Commissie Regulering van werk ingesteld om een antwoord te geven op de vraag: passen de regels nog wel bij de wereld van werk?

In de discussienotitie die in juni uitkwam, formuleerde de Commissie al een aantal denkrichtingen en discussiepunten. Aan de hand van de discussienotitie en de inbreng hierop vanuit de samenleving heeft de Commissie nu haar eindadvies vastgesteld en aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Huidige regels rondom werk schieten tekort
De Commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk duurzame arbeidsrelaties ontmoedigen en dat de regels bovendien erg complex en onduidelijk zijn. Dat is slecht voor de productiviteit en innovatiekracht van bedrijven, en veroorzaakt (financiële) onzekerheid bij werkenden, en werkenden die niet goed beschermd zijn tegen risico’s rondom werk. Daarnaast oordeelt de Commissie dat niet alle werkenden voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tijdens hun werkzame leven, terwijl mensen steeds langer doorwerken en de inhoud van het werk sneller verandert. Ten slotte zorgen de regels onvoldoende voor een arbeidsmarkt waarop alle mensen, ongeacht hun capaciteiten, kunnen meedoen en weer snel aan de slag komen als ze tijdelijk aan de kant staan.

Aanbevelingen voor een herontwerp
De Commissie komt tot vier uitgangspunten voor het ontwerp van een nieuw stelsel regels : wendbaarheid, duidelijkheid, weerbaarheid en wederkerigheid. Deze vereisten zouden leidend moeten zijn bij het herontwerpen van de regels die betrekking hebben op arbeid in het arbeidsrecht, de sociale zekerheid, de fiscaliteit en bij kennis en ontwikkeling. Om duidelijk te maken waartoe deze vereisten voor nieuwe regels leiden, heeft de commissie vijf aanbevelingen geformuleerd om tot meer toekomstgerichte regels te komen.

1. Bevorder interne wendbaarheid, rem externe flexibiliteit af.
De Commissie bepleit meer ruimte voor werkgevers om functie, arbeidsplaats en werktijd in arbeidsovereenkomsten aan te passen wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Werkgeverschap in duurzame arbeidsrelaties wordt nu teveel ontmoedigd; de commissie adviseert werkgeverschap aantrekkelijker te maken door de ontslagbescherming aan te passen en de verplichtingen voor de werkgever rondom loondoorbetaling bij ziekte te verkorten tot een jaar. Flexibele contracten worden niet langer aangemoedigd: de Commissie doet voorstellen om tijdelijk werk voortaan echt tijdelijk te laten zijn en de kosten van onzekerheid tot uitdrukking te brengen in de prijs van tijdelijk werk.

2. Creëer een overzichtelijker stelsel van contractvormen.
De Commissie wil het aantal contractvormen terugbrengen om te komen tot een overzichtelijk stelsel van regels rond werk. Er komen drie soorten werkenden: werknemers met een contract voor (on)bepaalde tijd;  zelfstandigen,  en werknemers die op uitzendbasis tijdelijk werk verrichten dat niet is te voorzien naar tijd en omvang. De verschillende werkenden zijn voortaan beter dan voorheen van elkaar te onderscheiden.

3. Stel alle werkenden in staat zich te ontwikkelen en te (blijven) leren.
De Commissie stelt voor dat elke burger bij geboorte een individueel leer- en ontwikkelbudget krijgt dat beschikbaar is voor het verwerven van noodzakelijke kennis en vaardigheden gedurende de hele loopbaan. Ook zouden alle werkenden voortaan gebruik moeten kunnen maken voor ondersteuning bij het opdoen van de juiste kennis- en vaardigheden om duurzaam inzetbaar te blijven. Loopbaanbegeleiding in zogenaamde loopbaanwinkels is toegankelijk voor iedere werkende.

4. Zorg voor een fiscaal gelijke behandeling van en basisinkomenszekerheid voor alle werkenden.
Alle werkenden krijgen een basale bescherming tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Verplichte aanvullende verzekeringen voor werknemers blijven bestaan. De Commissie bepleit een gelijke fiscale behandeling van arbeid voor alle werkenden. Ondernemerschap wordt gestimuleerd.  

5. Kom tot een activerend en inclusief arbeidsmarktbeleid.
Wederkerigheid betekent dat iedereen zich inspant om aan de slag te komen of te blijven. Indien nodig helpt de overheid daarbij. Individuele begeleiding wordt geïntensiveerd. Loopbaanwinkels helpen mensen hierbij. Wanneer men niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kan, wordt voorzien in aanvullende werkgelegenheid.

Maatschappelijke alliantie
De aanbevelingen van de Commissie voor een herontwerp voor de regels rondom werk moeten verder uitgewerkt worden. Dat wordt niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Het is essentieel om alle partijen op de arbeidsmarkt hierbij te betrekken. De afgelopen maanden is gebleken dat er veel energie in de samenleving bestaat om de toekomst van werk in goede banen te leiden. De Commissie bepleit dan ook een brede maatschappelijke alliantie om de waarden van werk in de toekomst zeker te (blijven) stellen. De Commissie meent dat het kabinet hierbij een regierol toekomt.