Algemene voorwaarden en Privacystatement

Om mee te kunnen doen dient u uw naam, de naam van uw bedrijf of organisatie (indien van toepassing), woonplaats en e-mailadres op te geven. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Zie daarvoor onderstaande privacystatement.

Uw reactie wordt samen met uw naam en indien u een reactie geeft namens een organisatie, de naam van uw organisatie en uw woon- of vestigingsplaats geplaatst op de website van de Commissie Regulering van werk.

De commissie behoudt zich het recht voor om zonder bericht aan de afzender, reacties te verwijderen die aanstootgevend zijn (bijvoorbeeld bijdragen die discriminerend of beledigend zijn, die schuttingtaal bevatten, of aanzetten tot haat) of die op een andere manier misbruik maken van de mogelijkheden van de site.

U wordt gevraagd geen persoonsgegevens (niet van uzelf of van anderen) op te nemen in uw reactie of het document dat u toevoegt aan uw reactie.

Privacystatement

Verantwoordelijke

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat deze organisatie beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Het desbetreffende ministerie verwerkt uw persoonsgegevens in de zin van artikel 6, eerste lid onder a en artikel 7 van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel van de gegevensverwerking

Het desbetreffende ministerie gebruikt uw e-mailadres om u te kunnen vragen uw reactie te bevestigen om misbruik van de site te voorkomen. Daarnaast kan door verwerken van uw e-mailadres worden aangetoond dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens (noodzakelijk gezien art. 7, eerste lid van de AVG). Voorts wordt uw e-mailadres verwerkt om contact met u te kunnen opnemen indien we een vraag hebben over uw reactie. Uw naam en woonplaats worden gebruikt bij de verwerking van uw reactie om uw reactie te kunnen onderscheiden van andere reacties.

Grondslag van de verwerking

Op grond van artikel 6, eerste lid onderdeel a is het toegestaan deze gegevens te verwerken als u daar toestemming voor heeft gegeven met inachtneming van artikel 7 van de AVG. Uw toestemming geeft u door het invullen van uw gegevens op de site en door akkoord te gaan met de verwerking daarvan met inachtneming van deze privacystatement door het zetten van een vinkje. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via het contactformulier.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht het verantwoordelijke ministerie om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het formulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het desbetreffende ministerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Uw persoonsgegevens (naam, woonplaats en e-mailadres) worden ter registratie van uw toestemming voor verwerking van deze gegevens met inachtneming van deze privacystatement bewaard.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage, correctie, beperking en in sommige gevallen verwijdering van uw gegevens. U kunt uw verzoek doen via het contactformulier. Het desbetreffende ministerie behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.